آیین نامه ها و فرم ها

آيين‌نامه‌ها

آیین نامه های دوره کارشناسی

آيين‌نامه‌هاي دوره كارشناسي‌ارشد و دکتري 

آیین نامه های گروه دینامیک پرواز
دستورالعمل احتساب پروژه تحقيقاتي به‌عنوان بخشي از خدمت سربازي
سایر آیین نامه ها

فرم‌ها

فرم های دوره کارشناسی

فرم‌هاي دوره كارشناسي‌ارشد و دكتري

سایر فرم ها

 

 

© 2015, All rights reserved
Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Azadi Street, Tehran, Iran.
P.O. Box: 11365-11155 | Phone: +98-21-66164601,2 | Fax: +98-21-66022731