هنرجویان محترم دوره شهید جانبزرگی (دوره بلند مدت فیلمسازی) پس از تکمیل فرمها برای تکمیل پرونده تولید و ساخت فیلم به واحد پشتیبانی تولید و فنی مرکز آموزش مراجعه کنند. هنرجویان توجه داشته باشند تا تاریخ 94/6/5 می توانند فیلم های خود را تولید کنند.